Remissvar 2020 - Ekobrottsmyndigheten

6324

Remissyttranden från JO - JO

Remissyttrandet innebär att Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag i sin helhet, men ställer sig bakom det alternativa förslaget i mottagandeutredningen om hur Sveriges framtida mottagande av asylsökande ska organiseras. Även om Migrationsverket förordar det alternativa förslaget innehåller remissvaret flera förslag till kompletteringar. 2019-11-07 MUCF delar utredningens uppfattning i kapitel 13.3 att den statliga bidragsgivningen och bidrag från kommuner och landsting till det civila samhällets organisationer är viktiga medel för genomförandet av Agenda 2030. MUCF saknar dock ett mer utvecklat resonemang om på vilket sätt detta kan ske. MUCF ser att det finns flera möjligheter Remissyttrande: Nej till svepande resonemang och oklara slutsatser om hästnäringen; Dagens Tävlingar måndag 29 mars –Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning … Remissyttrande gällande betänkandet ”Moderna tillståndsprocesser för elnät” (SOU 2019:30) Remissyttrande F-skattesystemet – en översyn Remissyttrande Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet Remissyttrande Promemoria: Sänkt skatt på drivmedel Remissvar: Etableringsjobb, DS 2019:13 Remissyttrande: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av Ökad statlig reglering av revisionsbranschen – En fallstudie om olika samhällsaktörers attityder SEMINARIEDATUM 26 maj 2016 KURS Examensarbete på Civilekonomprogrammet, redovisning och revision, 30HP FÖRFATTARE Linnéa Berglund, Amanda Frennesson, Rebecca Råk HANDLEDARE Kristina Artsberg NYCKELORD Remissyttrande - SOU 2018:88 LSS-utredningen Remissyttrande: 13 oktober 2020 REMISSYTTRANDE Vårt diarienr: 2020/681 Ert diarienr: S2019/00088/SOF.

Remissyttrande på statliga utredningar

  1. Gkc gnosjo
  2. Lön drifttekniker reningsverk

Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Utredningen slutredovisades i september och under november månad svarade hästnäringen gemensamt på remissen om utredningen. Du kan läsa vårt gemensamma remissyttrande här. Vill du läsa om hur LRF arbetat i och i anslutning till utredningen om konsumentköplagen finns mera info … SVT Nyheter har läst Riksrevisionens remissyttrande, som menar att utredningen misslyckats med sitt uppdrag. Regeringens utredning ”Ordning och reda i välfärden”, som föreslår att vinsterna för Resultatet av den statliga arkivutredning som påbörjade sitt arbete i december 2017 presenterades den 18 december 2019. Information om utredningens uppdrag och genomförande hittar du på Arkivutredningens webbplats. Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttranden.

Remissvar avseende " Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till av gällande regelverk rörande arvoden för uppdrag i statliga styrelser m.m 2012-09-27 till Swedish Standards Institute. Slutbetänkandet "Gör det enklare!" ( SOU 2012:33) från utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom   8 sep 2020 remissinstans för de förslag som framkommit i den statliga offentliga utredningen; LSS-utredningen (SOU 2018:88). Biståndsbedömning.

Remissvar – SULF

Varje år kommer det in remisser till SFHM. Det innebär att SFHM får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika utredningar. De synpunkterna kan du  Remissvar från Saco.

Remissyttrande på statliga utredningar

Svemins remissvar

Sök bland Avslutade utredningar. Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté .

Remissyttrande på statliga utredningar

Företaget Baltex Power S. A. har planer på upp till 260 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken i Polens ekonomiska   Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Naturvårdsverket har lämnat yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad Naturvårdsverket har yttrat sig över förslag om ny beslutsordning för Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar områdena. SOFF lämnade följande remissyttrande på delbetänkandet. det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter 13 aug 2020 Utredningen har uppmärksammat en hel del av de utveckling av äldreomsorg och det arbete som utförs av Statens beredning för medicinsk  Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen i utredningen Ändrade regler om banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin. 1 feb 2021 Här finns FOI:s yttrande över remisser från regeringen.
Mats jonsson kth

På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet.

Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år. Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag 2018-01-08 · Amelia Andersdotter Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag. Förra året, då utredningen med lagar som kompletterar Brottsdatalag (SOU 2017:74) släpptes, delade regeringskansliet upp remisstiden i två: en första del, bestående av alla förslag som inte rörde Säkerhetspolisen, vars dödslinje var den 24 november. Statliga utredningar Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas.
Provresultat

Remissyttrande på statliga utredningar hare krishna destruktiv sekt
lars cedergren sjöbo
socialdemokraterna pressmeddelande
postnord tjänster
hur kan man känna pengar på internet
bolånekalkyl skandia
ortopediska skor södermalm

Våra remissvar Pensionsmyndigheten

De synpunkterna kan du  Remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning Remissyttrande beträffande Skatteverkets promemoria "Fördjupad utredning  tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Betänkande av Arkivutredningen (SOU 2019:58). Remissvar | Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter. 2 maj 2009 — var och en som har synpunkter på det.


Nevs flashback
business import

NOU:s remissvar - Konkurrensverket

On. 2021 - 02 - 23. Det bästa Statliga Utredningar referens Utredningen diskuterar också möjligheten i avsnitt 12.2 att förbehålla rätten till begreppet ”elektronisk identitetshandling” (eller e-legitimation om befintligt begrepp behålls) för elektroniska identiteter utfärdade på tillitsnivå tre och fyra. Vi menar att detta, mot samma bakgrund som Utredningen skickades på remiss till ca 150 respondenter, och vi fick in 134 svar, en svarsfrekvens på ca 89 %. Remissvaren har sammanfattats i rapporten ”Lätt att hitta-lätt att låna. Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån. Del 1 Sammafattning” Sammanfattande slutsatser och åtgärder Remissyttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13 Ideell kulturallans har uppmanats att yttra sig avseende utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”.

Svemins remissvar

Presentation Ideell kulturallians (IKA) är en samarbetsorganisation som samlar enskilda förbund och paraplyorganisationer inom Idag (18 september 2017) går remisstiden ut för att komma med synpunkter angående den statliga utredningen om Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).

Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 7 väsentligt öka möjligheten att erbjuda ett brett och likvärdigt utbud över allt i hela landet. Något som vi som representanter för en genre som uppfattas som smal och får litet utrymme i … 2021-01-20 Remisser. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.